Backyard Premonitions
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Sandbox
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Smoking Bucket
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Paint Spill
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Ladder
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Gas Attack
2003
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Burning House
2003
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Accident
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite and Gouache on Paper
Squall
2004
Graphite and Gouache on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite and Gouache on Paper
Lunar Emergency
2004
Graphite and Gouache on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Barbeque Grill
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Roof Spill
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Stegosaurus
2005
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Clouded Night
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Splashdown
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Jet Pack
2003
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite and Gouache on Paper
Homestead
2004
Graphite and Gouache on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Seagulls
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Crater
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Flood
2003
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite and Gouache on Paper
Asteroid
2003
Graphite and Gouache on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Fog
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Cul De Sac
2005
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Killer Rainbow
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Sod Patch
2003
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Foggy Moon
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Flooded Room
2003
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Billboard
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Burning Bag
2003
Graphite on Paper
2" x 2"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Left Out
2003
Graphite on Paper
4" x 5"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Burning Tree
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Storm
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Burning Couch
2003
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Launch
2003
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Impact
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Comet
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Glass Door
2004
Graphite on Paper
3" x 4"
Scott Espeseth Backyard Premonitions Graphite on Paper
Field
2003
Graphite on Paper
3" x 4"